เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด (RV Connex) และ บริษัท ดีล ดีเฟนส์ จำกัด (Diehl Defence) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MoU) โดยเน้นทำการตลาดเชิงรุกรวมทั้งกระชับความสัมพันธ์เชิงธุรกิจเพื่อความเป็นเลิศของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการพัฒนาด้าน Customer Support (การบริการลูกค้า) Maintenance Support (การบริการด้านการซ่อมบำรุง) และ Parts Production (การผลิตชิ้นส่วน) ในภูมิภาค ความร่วมมือมุ่งหมายที่จะทำการตลาดร่วมกัน รวมทั้งการพัฒนาโซลูชันต่าง ๆ สำหรับลูกค้าในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Diehl Defence เป็นบริษัทในประเทศเยอรมนี ประกอบธุรกิจด้านระบบป้องกันประเทศมาเป็นเวลากว่า 100 ปี การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะรองรับการขยายธุรกิจเอเชียและยกการสนับสนุนลูกค้าในตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป