RV Crew

Our Thai Young Pioneers

นอกเหนือจากการเป็นช่องทางที่ทุกคนได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่แล้ว TYP ยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายร่วมกันคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเปิดรับโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการขับเคลื่อนประเทศอีกด้วย

RETAIN เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาทักษะ และรับข่าวสารได้อยู่เสมอ บุคลากรทุกคนสามารถแบ่งปันทักษะ ข้อมูลเชิงลึก และประสบการณ์อย่างง่ายดาย ตลอดจนเรียนรู้จากกันและกันในศูนย์กลางการแบ่งปันความรู้

การเรียนรู้ด้วยตนเอง:
เรียนรู้ด้วยตนเองจากศูนย์แบ่งปันความรู้
การแบ่งปัน:
เรียนรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การจัดการความรู้:
แบ่งปันความรู้ของคุณให้กับผู้อื่นบนแพลตฟอร์ม

TWI (Thinking while Working Innovation) Competition

โครงการ TWI คือโครงการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรและพัฒนาออกไปเป็นผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในสถานที่ทำงานรวมทั้งสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร เราพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทุกคนเพื่อให้วิสัยทัศน์ของเราเป็นจริง

จุดประสงค์
  • เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมและสร้างวัฒนธรรมเชิงนวัตกรรมให้กับบริษัท เน้นความคิดสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดต่างๆ ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร
  • เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยนำทฤษฎีและหลักการมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบนวัตกรรม

โปรแกรมการฝึกงาน

เรามีความภาคภูมิใจที่เราได้สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคนไทย พัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศของเราต่อไป พร้อมผลักดันมาตรฐานฝีมือให้เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาฝึกงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมของเราจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานแบบมืออาชีพ มีส่วนร่วมในโครงการที่สำคัญและประสบการณ์ที่ได้ลงมือจากการทำงานจริง

ได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์
พัฒนาศักยภาพภายใต้การแนะนำจากหัวหน้างานที่มีประสบการณ์
เปิดโอกาสในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในอนาคต