จรรยาบรรณ

ที่บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) เราเชื่อว่าความสำเร็จและผลงานบริษัทนั้นเกิดจากพนักงาน อันประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น การทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ภายใต้กรอบของกฎหมาย ทำงานเป็นทีม และให้ความเคารพไม่เฉพาะต่อกันเองเท่านั้น แต่รวมถึงต่อบุคคลภายนอกองค์กร ปัจจัยและทัศนคติเหล่านี้จะก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดีและมีประสิทธิผล วัฒนธรรมและค่านิยมของพวกเราอยู่ที่การให้ความร่วมมือ ความซื่อสัตย์ การให้ความเคารพ และความมีคุณธรรม ซึ่งล้วนปรากฏอยู่ในทุกส่วนขององค์กรเรา รวมถึงนโยบาย โครงสร้าง และขั้นตอนการทำงาน บริษัทยึดมั่นต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน

อาร์วี คอนเน็กซ์ ตระหนักถึงความสำคัญ และสนับสนุนมาตรการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับองค์กรและในระดับชาติ รวมถึงบทบาทขององค์กรในการกำจัด การกระทำอันเป็นการทุจริต และผลกระทบของการกระทำดังกล่าวต่อเศรษฐกิจประเทศและโลก อาร์วี คอนเน็กซ์ ไม่สนับสนุนการทุจริตหรือการติดสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ บุคลากรของบริษัท ตลอดจนคู่ค้า (ตามที่นิยามไว้ในนโยบายฉบับนี้) จะต้องประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความโปร่งใส อยู่ภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตและติดสินบนฉบับนี้ รวมถึงอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริตหรือการต่อต้านการติดสินบนในแต่ละเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดกฎหมายดังกล่าว บุคลากรและคู่ค้าจะต้องตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาอยู่ตลอดเวลา

พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

อาร์วี คอนเน็กซ์ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ อาร์วี คอนเน็กซ์ ที่เป็น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

  • IP Address
  • User Location
  • Full Name

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ อาร์วี คอนเน็กซ์ นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

อาร์วี คอนเน็กซ์ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ อาร์วี คอนเน็กซ์ จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาตให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

อาร์วี คอนเน็กซ์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ อาร์วี คอนเน็กซ์ จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฎหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย