เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ค้นพบสายอาชีพของคุณและเติบโตไปพร้อมกับเรา เปิดโอกาสรับสิ่งใหม่ๆ ในการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด เราเชื่อในคุณค่าของความมุมานะ ซึ่งเป็นพื้นฐานและจิตวิญญาณในการทำงานเป็นทีม

Career Growth

ระดับปฏิบัติการที่ไม่มีประสบการณ์

 • ปฏิบัติงานทางเทคนิคเฉพาะทางตามขั้นตอนให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย และตรงต่อเวลา

Career Growth

ระดับปฏิบัติการมีประสบการณ์

 • เข้าใจรายละเอียดงาน สามารถริเริ่มและมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาปฏิบัติงานได้ตามความต้องการ และตรงตามที่กำหนด

Career Growth

ระดับเชี่ยวชาญงาน

 • เข้าใจรายละเอียดทางเทคนิคทางสายงาน คอยช่วยเหลือทีม วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและทำงานใกล้ชิดกับหัวหน้างานเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามแผน

Career Growth

ระดับเชี่ยวชาญงานพิเศษ

 • ผู้เชี่ยวชาญงานสายอาชีพเป็นพิเศษ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้และพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Career Growth

ระดับบริหารจัดการสายงาน

 • เข้าใจโครงสร้างงานอย่างดีทำการติดตาม แก้ไขปัญหา ให้สามารถดำเนินงานตามแผนโครงการ
 • ผู้บริหารจัดการ และควบคุม ดูแลทีมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

Career Growth

ระดับบริหารองค์กร

 • ผู้บริหารทำการควบคุม และกำกับดูแลจัดการงานบริหารองค์กร ระบุโอกาสทางธุรกิจที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

Career Journey

ระดับปฏิบัติการมีประสบการณ์

 • เข้าใจรายละเอียดงาน สามารถริเริ่มและมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาปฏิบัติงานได้ตามความต้องการ และตรงตามที่กำหนด

ระดับปฏิบัติการมีประสบการณ์

 • เข้าใจรายละเอียดงาน สามารถริเริ่มและมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาปฏิบัติงานได้ตามความต้องการ และตรงตามที่กำหนด

ระดับเชี่ยวชาญงาน

 • เข้าใจรายละเอียดทางเทคนิคทางสายงาน คอยช่วยเหลือทีม วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและทำงานใกล้ชิดกับหัวหน้างานเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามแผน

ระดับเชี่ยวชาญงานพิเศษ

 • ผู้เชี่ยวชาญงานสายอาชีพเป็นพิเศษ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้และพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ระดับบริหารจัดการสายงาน

 • เข้าใจโครงสร้างงานอย่างดีทำการติดตาม แก้ไขปัญหา ให้สามารถดำเนินงานตามแผนโครงการ
 • ผู้บริหารจัดการ และควบคุม ดูแลทีมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ระดับบริหารองค์กร

 • ผู้บริหารทำการควบคุม และกำกับดูแลจัดการงานบริหารองค์กร ระบุโอกาสทางธุรกิจที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

แนวความคิดในการพัฒนาตนเอง (Mindset)

Accelerators & Education

Career Opportunities

Full-Time

Internship