เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด (RV Connex) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Engineering, Kasetsart University) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MoU) เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอน พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร การรับนิสิตเข้าฝึกประสบการณ์การทำงานตลอดจนถึงการร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 5 ปีการศึกษา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2566-2570 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เฉพาะด้านและความรู้เชิงลึกสำหรับนิสิตและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงระหว่างสองหน่วยงานดังกล่าวโดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ น.ส.พัลลภา ศรีเชียงหวาง ผู้ช่วยประธานโครงการฝ่ายความมั่นคงสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำแทนบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด และมี รศ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและนายคมกฤษ แสนเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะร่วมลงนามเป็นพยานในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีในครั้งนี้