เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ประกาศความสำเร็จรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) ประเภทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (Manufacturing and Services of the Future) จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (Department Of Industrial Promotion: DIPROM) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจสถานประกอบการเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน” ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทคนไทยมีความเชี่ยวชาญด้าน Deep-tech Innovation หรือเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นผู้พัฒนาโซลูชั่นต่าง ๆ สำหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า บ่งบอกถึงการเป็นองค์กรต้นแบบของประเทศ โล่รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นตอกย้ำถึงความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมและการบริการของบริษัท มีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ยกระดับอุตสาหกรรมไทยขึ้นสู่เวทีโลกด้วยหลักการบริหารที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง ให้ความสำคัญตามหลักการ “อุตสาหกรรมดี ชุมชนดีและหน่วยงานดี” ควบคู่กับอุตสาหกรรมสู่วิถีใน 4 มิติ (ธุรกิจ ดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม กระจายรายได้)