เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ ประธาน บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ตอกยํ้าถึงความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมและ การบริการของบริษัท โดยมี พลเอก อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML: Security Management and Leadership for Executives Program) รุ่นที่ 5 จากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบโล่รางวัลในวาระเยี่ยมชมขีดความสามารถและนวัต กรรมของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MiT: Made in Thailand)

โดย บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ ประยุกต์ใช้ NIST Cybersecurity Framework หรือแนวทางปฏิบัติของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัย การใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์และแปล ความภาพถ่ายทางอากาศ หรือ ระบบสั่งการอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยของบ้านเมือง ซึ่งล้วนแล้วถูกดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 ตลอดถึงขีดความสามารถทางด้านอากาศยาน ตั้งแต่การพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และการผลิตชุดสายไฟอากาศยานที่ เป็นไปตามข้อกำหนด AS9100

ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมความรู้และการศึกษาให้ท่วงทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่ง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สวปอ.มส.SML ที่เน้นสังเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (Security Mindedness) เพื่อความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถสร้างผลผลิต กิจกรรม และโครงการเพื่อสังคม สู่การพัฒนาประเทศไทยให้พึ่งพาตนเองอย่าง ยั่งยืน