เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมานี้ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด (R V Connex Co., Ltd.) ร่วมกับ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Education and Innovative Learning Academy: EILA) ประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานแบบ Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของสถานประกอบการ พร้อมพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาที่ต้องการฝึกประสบการณ์

ด้วยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้พิจารณาว่า บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด เป็นสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ การวิเคราะห์ ออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน การบูรณาการระบบดาวเทียม การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางภาพ รวมถึงทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ บริษัทฯ ยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบงาน เพื่อจัดทำหลักสูตรร่วมกันและแลกเปลี่ยนวิทยากรในอนาคต อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของประเทศไทย