วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) จากสิงคโปร์ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาผ่านโครงการ TF LeaRN ประจำปี 2565 นำโดย ดร. อรณิดา ทองประวัติ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Program Director of Master of Business Administration Program) และอาจารย์ประจำวิชา Business Innovation and Entrepreneurship มาเยี่ยมชมอาร์วี คอนเน็กซ์ โดยบริษัท ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่แห่งการเรียนรู้ เนื่องจากแนวทางธุรกิจที่มีจุดเด่นไม่เหมือนใคร

ในระหว่างการเยี่ยมชมบริษัท นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเรา Self- sufficiency (การเติมเต็มความต้องการต่างๆ) ซึ่งเริ่มจาก Self-reliance (การพึ่งพาตนเอง) รวมไปถึงการแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการสร้างความสมดุล ระหว่างความต้องการทางการค้า และความรับผิดชอบในการบริโภค/การผลิต ที่สามารถสร้างประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคมได้

ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีภายใต้โครงการ TF LeaRN จำนวน 37 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยชั้นนำจาก 8 ประเทศได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับ Entrepreneurship (แนวคิดของผู้ประกอบการ) Design thinking (แนวคิดเชิงออกแบบ) และ Intercultural Competency (แนวคิดการสร้างศักยภาพระหว่างวัฒนธรรม) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำไปสู่ทักษะยุคศตวรรษที่ 21 และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้ง 3 ประการ ได้แก่ Good Health and Well-being (มีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี) Sustainable Cities and Communities (เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน) และ Responsible Consumption and Production (แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน)

จากการเยี่ยมชมบริษัทครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่าง อาร์วี คอนเน็กซ์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลในลำดับต่อไปที่จะขยายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนนักนวัตกรรมและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตลอดจนยกระดับเครือข่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นลึกไปสู่ระดับสากล