เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด (RV Connex) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MoU) กับ บริษัท เอดจ์ กรุ๊ป จำกัด (EDGE Group) หนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้แถลงข้อตกลงร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาโซลูชัน บริการต่าง ๆ และขีดความสามารถของอากาศยานไร้คนขับ ยุทโธปกรณ์และอาวุธนำวิถี โดยมีนางสาววรรณธา หวังธนสกุล รองประธานฝ่ายการพาณิชย์ตัวแทนของ อาร์วี คอนเน็กซ์ และนาย Hamad Al Ameri ผู้บริหารสูงสุดของ CARACAL เป็นผู้ลงนามพิธีในครั้งนี้

ภายใต้ข้อตกลงในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะนำจุดแข็งและความสามารถของแต่ละฝ่ายมาผสมผสานกันให้บรรลุสู่นวัตกรรมและโซลูชันที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การป้องกันประเทศ ด้วยการร่วมมือกับอาร์วี คอนเน็กซ์ จะทำให้ EDGE ยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้เข้าสู่กิจการป้องกันประเทศทั้งในประเทศและภูมิภาค

EDGE ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโซลูชันการป้องกันประเทศและเกินกว่านั้นมุ่งหมายสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการออกสู่ตลาดเพื่อนำ UAE ขึ้นเป็นศูนย์กลางโลกในอุตสาหกรรมอนาคตและปูทางให้รุ่นหลังก้าวไปด้วยทักษะ

ด้วยความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยี 4IR มาประยุกต์ใช้ EDGE ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อการส่งออกและดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ด้วยการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการต่างประเทศและการนำเทคโนโลยีล้ำยุคมาใช้ อาทิ การทำงานอัตโนมัติ ระบบ Cyber-Physical ระบบใบพัด ระบบ Robotics และ Smart

EDGE มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองอาบูดาบี เมืองหลวงของ UAE ประกอบด้วยหน่วยงานกว่า 25 หน่วยงานซึ่งแตกย่อยออกเป็น 5 กลุ่มหลักได้แก่ Platforms & Systems, Missiles & Weapons, Space & Cyber Technologies, Trading & Mission Support และ Homeland Security